Telefon - právní služby +420 377 224 205 Mobil - právní služby +420 723 878 058
Úvod » Advokátní novinky » Exekuce v roce 2013 – změny, které se mohou dotknout i Vás

Exekuce v roce 2013 – změny, které se mohou dotknout i Vás

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 396/2012 Sb., kterým byl novelizován občanský soudní řád a exekuční řád. Tato novela přinesla v úpravě výkonu rozhodnutí a exekucí změny, které se mohou dotknou i Vás.

O jaké změny se jedná?

Níže si Vám dovolujeme uvést přehled deseti nejdůležitějších z nich:

Předžalobní výzva

Nejméně 7 dní před podáním žaloby musí věřitel zaslat dlužníkovi, na jeho adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu, výzvu k plnění. Jestliže věřitel tuto povinnost nesplní, nevznikne mu v případě výhry soudního sporu právo na přiznání náhrady nákladů řízení.

Co to znamená pro mě:

Usnesení o nařízení exekuce již nečekejte

Na základě návrhu věřitele, tj. oprávněného, již nebude soudem vydáváno usnesení o nařízení exekuce, ale napříště bude soudem soudnímu exekutorovi vydáváno pověření. Pověření se nedoručuje účastníkům exekučního řízení a není proti němu přípustné odvolání . Dlužník, tj. povinný bude o zahájeném exekučním řízení informován soudním exekutorem, a to vyrozuměním o zahájení exekuce.

Co to znamená pro mě:

Prodloužení lhůty k dobrovolnému plnění

Soudní exekutor, který byl pověřen provedením exekuce, zašle povinnému spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce výzvu k dobrovolnému splnění. Lhůta k dobrovolnému plnění se prodlužuje z 15 na 30 dní. Splní-li dlužník v této lhůtě svou povinnost, náleží v takovémto případě soudnímu exekutorovi odměna pouze ve výši ½.

Slučování exekucí

Další exekuční řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora se spojí ze zákona ke společnému řízení. V případě bagatelních pohledávek či jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 řízení může soud, na návrh povinného, spojit exekuční řízení vedená u různých exekutorů ke společnému řízení. Dosud si soudní exekutor účtoval odměnu z každého exekučního řízení, i přesto, že tato řízení vedl proti stejnému povinnému pro pohledávku stejného oprávněného. Novou úpravou by mělo být tomuto zabráněno.

Co to znamená pro mě:

Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti již soudní exekutor nesepíše

Od nového roku nemohou soudní exekutoři sepisovat exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti. Tyto zápisy obsahovaly uznání dluhu ze strany dlužníka a jeho výslovný souhlas s tím, aby v případě, že závazek nebude podle zápisu splněn, byla zahájena exekuce, aniž by probíhalo soudní řízení.

Co to znamená pro mě:

Domácího mazlíčka už vám nezabaví

Dosud byli domácí mazlíčci považováni za věc, kterou lze zpeněžit ve prospěch věřitele. Nově patří domácí zvířata k nezabavitelným věcem podobně jako například snubní prsten. Změna se nedotýká hospodářských zvířat a zvířat v zájmovém chovu. Tato mohou být i nadále předmětem exekuce.

Alimenty x řidičský průkaz

V případě, že je vedeno exekuční řízení pro dlužné výživné na nezletilé dítě, může soudní exekutor vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění nesmí povinný řídit motorová vozidla. Výjimkou bude pouze prokáže-li povinný, že řidičské oprávnění potřebuje např. k výkonu svého povolaní.

Manželé v dobrém i ve zlém

Vymáhá-li soudní exekutor závazek, který spadá do společného jmění manželů může nově soudní exekutor exekučně postihnout rovněž mzdu, jiný příjem, pohledávku z účtu u peněžního ústavu či jinou pohledávky manžela povinného.

Podíl v družstevním bytu

Je-li dlužník členem bytového družstva může soudní exekutor postihnou jeho družstevní podíl v tomto družstvu. Dosud v takovém případě bytové družstvo vyplácelo tzv. vypořádací podíl. Nově bude možné členská práva v bytových družstvech dražit. Účelem je utržit za členská práva v bytových družstvech co nejvíce finančních prostředků.

Věci neoprávněně zabavené exekutor vrátí zpět na místo

Pokud bude při provádění soupisu soudním exekutorem, případně jím pověřeným zaměstnancem, zabavena neoprávněně movitá věc, má exekutor povinnost tutomovitou věc vrátit na vlastní náklady zpět na místo, kde tuto zabavil. Dříve byl vlastník takto neoprávněně zabavené věci nucen si tuto věc vyzvednout na své náklady v místě určené soudním exekutorem.

Co to znamená pro mě:

PDF Zaujala vás tato novinka? Stáhněte si ji ve formátu PDF zde!

Publikováno: 21.02.2013  |  Autor: Mgr. et Bc. Tereza Křišťanová

 

              


Máte zájem o naše advokátní služby?
Napište nám!

Vaše jméno: *
Předmět zprávy: *
Váš telefon: *
Váš e-mail:

Napište zprávu: *


Pole označená * jsou povinná.

Advokátní novinky

Držba - co je to?

Co znamená držba řádná, pravá a poctivá?

Jak odevzdat byt po skončení nájmu?

Pozor na to, kdy byt vracíte.

Všechny novinky »